CÂN GHẾ NGỒI II 500KG.cancuongthinnhphat.vn

CÂN GHẾ NGỒI II 500KG.cancuongthinnhphat.vn

CÂN GHẾ NGỒI DIGI 28SS - CÂN ĐIỆN TỬ CƯỜNG THỊNH PHÁT

TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM:

♠ Cân GHẾ NGỒI DIGI-28SS  hãng sản xuất Digi – Nhật Bản 

♥ Các mức cân: 60kg – 100kg – 150kg – 200kg – 250kg – 300kg – 400kg – 500kg…

♥ Kích thước bàn cân: 40x50cm_50x60cm_…(khung bàn cân có chống tải an toàn để bảo vệ loadcell khi bị quá tải)

♥ Cảm biến lực

Xem chi tiết :

CÂN GHẾ NGỒI II 300KG.cancuongthinnhphat.vn

CÂN GHẾ NGỒI II 300KG.cancuongthinnhphat.vn

CÂN GHẾ NGỒI DIGI 28SS - CÂN ĐIỆN TỬ CƯỜNG THỊNH PHÁT

TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM:

♠ Cân GHẾ NGỒI DIGI-28SS  hãng sản xuất Digi – Nhật Bản 

♥ Các mức cân: 60kg – 100kg – 150kg – 200kg – 250kg – 300kg – 400kg – 500kg…

♥ Kích thước bàn cân: 40x50cm_50x60cm_…(khung bàn cân có chống tải an toàn để bảo vệ loadcell khi bị quá tải)

♥ Cảm biến lực

Xem chi tiết :

CÂN GHẾ NGỒI II 200KG.cancuongthinnhphat.vn

CÂN GHẾ NGỒI II 200KG.cancuongthinnhphat.vn

CÂN GHẾ NGỒI DIGI 28SS - CÂN ĐIỆN TỬ CƯỜNG THỊNH PHÁT

TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM:

♠ Cân GHẾ NGỒI DIGI-28SS  hãng sản xuất Digi – Nhật Bản 

♥ Các mức cân: 60kg – 100kg – 150kg – 200kg – 250kg – 300kg – 400kg – 500kg…

♥ Kích thước bàn cân: 40x50cm_50x60cm_…(khung bàn cân có chống tải an toàn để bảo vệ loadcell khi bị quá tải)

♥ Cảm biến lực

Xem chi tiết :

CÂN GHẾ NGỒI II 100KG.cancuongthinnhphat.vn

CÂN GHẾ NGỒI II 100KG.cancuongthinnhphat.vn

CÂN GHẾ NGỒI DIGI 28SS - CÂN ĐIỆN TỬ CƯỜNG THỊNH PHÁT

TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM:

♠ Cân GHẾ NGỒI DIGI-28SS  hãng sản xuất Digi – Nhật Bản 

♥ Các mức cân: 60kg – 100kg – 150kg – 200kg – 250kg – 300kg – 400kg – 500kg…

♥ Kích thước bàn cân: 40x50cm_50x60cm_…(khung bàn cân có chống tải an toàn để bảo vệ loadcell khi bị quá tải)

♥ Cảm biến lực

Xem chi tiết :

CÂN THỦY SẢN ĐIỆN TỬ II 30KG.cancuongthinnhphat.vn

CÂN THỦY SẢN ĐIỆN TỬ II 30KG.cancuongthinnhphat.vn

CÂN THỦY SẢN ĐIỆN TỬ SUPER SS - CÂN ĐIỆN TỬ CƯỜNG THỊNH PHÁT

TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM:

♠ Cân THỦY SẢN điện tử  SUPER SS  hãng sản xuất Yaohua – Đài Loan

♥ Các mức cân: 3kg – 6kg – 10kg – 15kg – 20kg – 25kg – 30kg

♥ Kích thước bàn cân: 19x23cm…(khung bàn cân có chống tải an toàn để bảo vệ loadcell khi bị quá tải)

Xem chi tiết :

CÂN THỦY SẢN ĐIỆN TỬ II 15KG.cancuongthinnhphat.vn

CÂN THỦY SẢN ĐIỆN TỬ II 15KG.cancuongthinnhphat.vn

CÂN THỦY SẢN ĐIỆN TỬ SUPER SS - CÂN ĐIỆN TỬ CƯỜNG THỊNH PHÁT

TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM:

♠ Cân THỦY SẢN điện tử  SUPER SS  hãng sản xuất Yaohua – Đài Loan

♥ Các mức cân: 3kg – 6kg – 10kg – 15kg – 20kg – 25kg – 30kg

♥ Kích thước bàn cân: 19x23cm…(khung bàn cân có chống tải an toàn để bảo vệ loadcell khi bị quá tải)

Xem chi tiết :

CÂN THỦY SẢN ĐIỆN TỬ II 6KG.cancuongthinnhphat.vn

CÂN THỦY SẢN ĐIỆN TỬ II 6KG.cancuongthinnhphat.vn

CÂN THỦY SẢN ĐIỆN TỬ SUPER SS - CÂN ĐIỆN TỬ CƯỜNG THỊNH PHÁT

TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM:

♠ Cân THỦY SẢN điện tử  SUPER SS  hãng sản xuất Yaohua – Đài Loan

♥ Các mức cân: 3kg – 6kg – 10kg – 15kg – 20kg – 25kg – 30kg

♥ Kích thước bàn cân: 19x23cm…(khung bàn cân có chống tải an toàn để bảo vệ loadcell khi bị quá tải)

Xem chi tiết :

CÂN THỦY SẢN ĐIỆN TỬ II 3KG.cancuongthinnhphat.vn

CÂN THỦY SẢN ĐIỆN TỬ II 3KG.cancuongthinnhphat.vn

CÂN THỦY SẢN ĐIỆN TỬ SUPER SS - CÂN ĐIỆN TỬ CƯỜNG THỊNH PHÁT

TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM:

♠ Cân THỦY SẢN điện tử  SUPER SS  hãng sản xuất Yaohua – Đài Loan

♥ Các mức cân: 3kg – 6kg – 10kg – 15kg – 20kg – 25kg – 30kg

♥ Kích thước bàn cân: 19x23cm…(khung bàn cân có chống tải an toàn để bảo vệ loadcell khi bị quá tải)

Xem chi tiết :

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ II 500KG.cancuongthinnhphat.vn

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ II 500KG.cancuongthinnhphat.vn

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ DIGI 28SS - CÂN ĐIỆN TỬ CƯỜNG THỊNH PHÁT

TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM:

♠ Cân bàn điện tử DIGI-28SS  hãng sản xuất Digi – Nhật Bản 

♥ Các mức cân: 30kg – 60kg – 100kg – 150kg – 200kg – 250kg – 300kg – 400kg – 500kg…

♥ Kích thước bàn cân: 30x40cm_40x50cm_50x60cm_60x80cm…(khung bàn cân có chống tải an toàn để bảo vệ loadcell khi bị quá

Xem chi tiết :

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ II 300KG.cancuongthinnhphat.vn

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ II 300KG.cancuongthinnhphat.vn

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ DIGI 28SS - CÂN ĐIỆN TỬ CƯỜNG THỊNH PHÁT

TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM:

♠ Cân bàn điện tử DIGI-28SS  hãng sản xuất Digi – Nhật Bản 

♥ Các mức cân: 30kg – 60kg – 100kg – 150kg – 200kg – 250kg – 300kg – 400kg – 500kg…

♥ Kích thước bàn cân: 30x40cm_40x50cm_50x60cm_60x80cm…(khung bàn cân có chống tải an toàn để bảo vệ loadcell khi bị quá

Xem chi tiết :